Politica de confidențialitate

Data ultimei actualizări: 12.01.2022

1. Date despre noi.

• Denumire juridică: QBE FACILITIES DESIGN SRL.
• Sediu social: Tyukodi A., nr. 2, 400209 Cluj Napoca.
• Cod identificare fiscal: 44940050.
• Activitate principală: Proiectare și consultanță instalații.
• Responsabil cu Protecția Datelor (DPO): Chirtes Camelia 0756 155 538.

Prezenta politică de confidențialitate se aplică site-ului qbe-design.com și are ca scop informarea vizitatorilor și a potențialilor clienți asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către QBE FACILITIES DESIGN SRL, în calitate de operator.

În măsura în care considerați că aveți nevoie de mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate de către QBE FACILITIES DESIGN SRL, vă invităm să ne contactați la adresa de email office@qbe-design.com.

2. Definiții.

2.1 Date cu caracter personal.

În sensul art. 4 pct.1 al Regulamentului UE 2016/679 prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind persoana fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”). În sensul aceluiași text de lege, prin persoană identificabilă (“persoana vizată”) se înțelege persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai mult elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal.

In sensul art. 4 pct.2 al Regulamentului UE 2016/679 prin prelucrare se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

2.3 Operator de date cu caracter personal.

In sensul art. 4 pct.7 al Regulamentului UE 2016/679 prin operator se înțelege persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

2.4 Persoana împuternicită

In sensul art. 4 pct.8 al Regulamentului UE 2016/679 prin „persoană împuternicită de operator” se înțelege persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

2.5 Consimțământ

In sensul art. 4 pct.11 al Regulamentului UE 2016/679 prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

2.6 Date genetice, biometrice, date privind sănătatea

In sensul art. 4 pct.13 al Regulamentului UE 2016/679 „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
In sensul art. 4 pct.14 al Regulamentului UE 2016/679 „date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
In sensul art. 4 pct.15 al Regulamentului UE 2016/679 „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;

2.7 Încălcarea securității datelor

In sensul art. 4 pct.15 al Regulamentului UE 2016/679 „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

3. Datele cu caracter personal prelucrate de QBE FACILITIES DESIGN SRL.

Datele cu caracter personal pe care, QBE FACILITIES DESIGN SRL, prin intermediul formularului de contact, le solicită persoanei vizate sunt următoarele:

 numele si prenumele – necesar pentru identificare;
 adresa de email - necesar pentru comunicare;
 alte date pe care voluntar intenționați să ni le furnizați prin intermediul adresei de email office@qbe-design.com, sau prin intermediul numărului de telefon 0756 155 538.

4. Modul de colectare a datelor cu caracter personal

Direct: În mod obișnuit, prelucrăm date cu caracter personal pe care ni le-ați oferit voluntar:

 atunci când ne contactați prin “Formularul de contact”;
 atunci când, prin intermediul adresei de email office@qbe-design.com, sau prin intermediul numărului de telefon 0756 155 538, ne contactați pentru a ne solicita informații privind aria de activitate;
 atunci când ne lăsați date suplimentare prin câmpul „Mesajul tău” din cadrul formularelor de contact;

Indirect: Putem prelucra date pe care nu ni le oferiți în mod voluntar:

 atunci când ne vizitați site-ul sau când interacționați sub orice formă cu acesta.

5. Temeiul legal în baza căruia QBE FACILITIES DESIGN SRL prelucrează date cu caracter personal.

 Consimțământ.
Conform art. 6 alin.1 lit. A din Regulamentul (UE) 2016/679 putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră.

 Interes legitim:
Conform art. 6 alin.1 lit. F din Regulamentul (UE) 2016/679 putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci când, conform evaluării noastre, apreciem că prelucrarea este corectă, rezonabilă si proporțională cu scopul prelucrării.

In calitate de vizitator al paginii de internet, office@qbe-design.com, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la adresa de IP, data, locația si ora accesării) în scopul monitorizării traficului si pentru a îmbunătăți conținutul informativ al paginii noastre de internet. In acest caz, interesul nostru legitim este de a asigura funcționarea și eficiența paginii noastre de internet.

 Obligație legală.

Conform art. 6 alin.1 lit. C din Regulamentul (UE) 2016/679 putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce ne revin. De asemenea, QBE FACILITIES DESIGN SRL își asumă obligația de a respecta obligațiile legale impuse de Legea nr. 51/1995.

 Contract.

Conform art. 6 alin.1 lit. B din Regulamentul (UE) 2016/679 putem prelucra date cu caracter personal prin intermediul serviciilor oferite, de exemplu atunci când optați pentru contractarea unuia dintre serviciile oferite de noi;

Luând în considerare calitatea dumneavoastră de client sau potențial client, inclusiv în situația în care acționați în calitate de reprezentant sau persoană de contact pentru un client sau un potențial client, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a se limita la datele de identificare precum nume, prenume, datele de contact, datele privind calitatea dumneavoastră în procedurile judiciare) atunci când vă furnizăm serviciile solicitate, în scopul executării contractului de asistență și reprezentare juridică.

6. Scopul în care prelucrăm date cu caracter personal.

 în vederea prelucrării oricărei solicitări primite din partea dumneavoastră prin intermediul formularului de contact;
 pentru a evalua și îmbunătății site-ul nostru, relația noastră cu vizitatorii site-ului;
 pentru a ne promova serviciile noastre și pentru a vă comunica ofertele noastre, în situația ne adresați o cere de ofertă;

7. Transferul de date.

QBE FACILITIES DESIGN SRL nu va dezvălui datele dumneavoastră către terțe persoane pentru a fi utilizate în propriile lor scopuri, fără un consimțământ expres si prealabil.

8. Perioada pentru care

 1 an de la comunicarea răspunsului nostru pentru datele de care am luat cunoștință prin intermediul formularului de contact;
 datele cu caracter personal pe care ni le furnizați o dată cu încheierea contractelor de asistență juridică vor fi păstrate până la finalizarea serviciilor juridice prestate către dumneavoastră.


9. Drepturile utilizatorilor

QBE FACILITIES DESIGN SRL pune mare accent pe respectarea drepturilor clienților și potențialilor clienți referitoare la datele cu caracter personal motiv pentru care intenționăm sa vă prezentăm în detaliu drepturile de care aveți dreptul să vă bucurați.
Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea¬tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal.

Conform dispozițiilor legale, persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi:

- Conform art. 10 al Regulamentului UE 2016/679, persoana vizată are dreptul la transparența prelucrării datelor cu caracter personal.

- Conform art. 13 al Regulamentului UE 2016/679, persoana vizată are dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal. În temeiul acestui drept persoana vizată are dreptul de a primii informații despre identitatea și datele de contact ale operatorului, categoria datelor cu caracter personal, scopul în care sunt preluate datele cu caracter personal, temeiul juridic, perioada pentru care sunt utilizate datele cu caracter personal, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere www.dataprotection.ro. Toate aceste informații au fost prezentate în mod expres în secțiunile anterioare ale prezentei Politici de confidențialitate.

- Conform art. 16 al Regulamentului UE 2016/679 dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal conform căruia, persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

- Conform art. 17 al Regulamentului UE 2016/679 dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, potrivit căruia Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care exista spre exemplu, unul din următoarele motive: - datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; - persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- Conform art. 18 al Regulamentului UE 2016/679 dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), conform căruia Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

- Conform art. 19 al Regulamentului UE 2016/679, QBE FACILITIES DESIGN SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. QBE FACILITIES DESIGN SRL informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

- Conform art. 20 al Regulamentului UE 2016/679, Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);

- Conform art. 21 al Regulamentului UE 2016/679, În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

- In temeiul alineatului 2 al art. 21 din Regulamentului UE 2016/679 Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
Astfel, utilizatorii site-ului își pot exercita aceste drepturi, oricând, prin solicitarea scrisa adresată QBE FACILITIES DESIGN SRL la adresa de email office@qbe-design.com.

10. Politica de utilizare cookie.

Cookie-ul este reprezentat de un fișier text de mici dimensiuni, compus din litere și numere, care va fi stocat pe PC, Desktop, telefon mobil, tabletă sau alte echipamente cu care clienții accesează site-ul nostru. Aceste fișiere fac posibilă, în principal, recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor clienților ce accesează site-ul nostru.

De asemenea, Cookie-urile susțin eforturile noastre pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, majoritatea cazurilor nu identifică personal utilizatorii de internet.

Totodată, sunt utilizate pentru pregătirea unor statistici anonime care ne ajută să înțelegem gradul de activitate, numărul de accesări al site-ului, funcționalitatea acestuia, aspecte care ne permit îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

O vizita pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

 cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz.

În situația în care nu doriți instalarea acestora pe dispozitivul dumneavoastră puteți seta browser-ul pentru a bloca cookie-urile.
Copyright 2022 © QBE Facilities Design
Powered by BeOnline Agency
crossmenu